Laboratoria

Laboratoria Katedry Inżynierii Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej stanowią doskonałe zaplecze aparaturowe, które w połączeniu ze znakomitymi specjalistami i autorytetami w najróżniejszych dziedzinach naukowych, tworzą sprzyjające warunki do powstawania innowacji. Pracownicy Katedry chętnie angażują się w realizację projektów badawczych, istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki.
Działalność Katedry prowadzona jest w ramach funkcjonujących laboratoriów:

Laboratorium Automatyzacji Procesów Przemysłowych (naukowo-dydaktyczne)

Kierownik – dr inż. Artur Jędrusyna
Lokalizacja: 12A/A6; 219a/C6
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 23 23

Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych Statków Powietrznych (w budowie) (naukowo-dydaktyczne)

Kierownik – dr inż. Adam Jaroszewicz
Lokalizacja: 111/D1
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 44 52

Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Statków Powietrznych (naukowo-dydaktyczne)

Kierownik – dr inż. Wiesław Wróblewski
Lokalizacja: 103/D1; ul. Braci Gierymskich
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 44 51

Laboratorium Elektrostatyki, Tribologii i Inżynierii Procesowej (naukowo-dydaktyczne)

Kierownik – dr inż. Marek Głogowski
Lokalizacja: 08/A4; 09/A4
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 27 93

Profil badań wykonywanych w pracowni:
Kondensator pomiarowy KP-4 umożliwia pomiar rezystywności i przenikalności elektrycznej olejów technicznych w zakresie temperatur od 20 do 100°C.
Stanowisko do badania elektryzacji olejów silnikowych i przekładniowych pozwala wyznaczyć potencjał elektryczny indukowany podczas ruchu obrotowego wału w układzie międzyfazowym: uszczelnienie wargowe-olej silnikowy lub przekładniowy-wał. Na stanowisku można zmieniać temperaturę oleju w zakresie od 20 do 100°C i prędkość obrotową wału w zakresie 500–2000 obr/min.
Stanowisko do badania uszczelnień skojarzonych w układach z elementami wirującymi służy do pomiaru momentu hamującego i straty mocy mechanicznej. Na stanowisku tym możliwe wytwarzanie pola elektrycznego w układzie międzyfazowym: wirujący element-olej-uszczelnienie i obserwowanie zmian momentu hamującego.
Tribotester typu pin-on-disk pozwala na wyznaczenie współczynnika tarcia, zużycia elementów tworzących parę cierną oraz wyznaczenie potencjału elektrycznego indukowanego w uchwycie badanej próbki podczas ruchu obrotowego stalowego przeciwelementu (tarcza). Na stanowisku można zmieniać: jednostkowy nacisk próbki na przeciwelement, prędkość obrotową tarczy w zakresie od 0 do 400 obr/min oraz wytwarzać stałe pole elektryczne. Para cierna próbka-przeciwelement może pracować na sucho lub w oleju.

Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazowych (badawcze)

Kierownik – dr inż. Zbigniew Rogala
Lokalizacja: 105/A6
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 32 01

Profil badań wykonywanych w pracowni:
Laboratorium Kriogeniki specjalizuje się w badaniach procesów cieplnych zachodzących w bardzo niskich temperaturach, w tym w środowisku skroplonego azotu (77.35 K), ciekłego helu normalnego (2.17 – 4.22K), helu nadciekłego (1.6 – 2.17K) oraz nadkrytycznego (ok. 6K). Ponadto Laboratorium prowadzi badania dotyczące aspektów bezpieczeństwa użytkowania dużych systemów kriogenicznych, skuteczności kriogenicznych izolacji termicznych, właściwości fizycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych oraz możliwość ich zastosowania w urządzeniach technicznych, w szczególności energetycznych. W laboratorium prowadzone są badania i rozwój chłodziarek i skraplarek kriogenicznych różnego przeznaczenia, w tym chłodziarek opartych na mieszaninach gazowych.

Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazowych (dydaktyczne)

Kierownik – dr inż. Agnieszka Piotrowska
Lokalizacja: 105/A6
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 46 37

Laboratorium Niestacjonarnych Charakterystyk Aerodynamicznych (naukowo-dydaktyczne)

Kierownik – dr inż. Andrzej Gronczewski
Lokalizacja: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, ul. Na Grobli 19, budynek „Stara Pompownia”
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 44 51

Profil badań wykonywanych w pracowni:
Tunel wodny umożliwia przeprowadzenie badań statycznych i dynamicznych modeli statków powietrznych w celu wyznaczenia bezwymiarowych współczynników sił i momentów aerodynamicznych. Badania umożliwiają wyznaczenie współczynników siły normalnej oraz bocznej, a także współczynników momentów aerodynamicznych – pochylającego, przechylającego oraz odchylającego. Współczynniki sił i momentów aerodynamicznych pozwalają na obliczanie charakterystyk lotnych statku powietrznego. Ponadto w tunelu wodnym można przeprowadzić eksperymenty w zakresie wizualizacji barwnej opływu, co z kolei pozwala na identyfikację charakteru opływu, określenie punktów oderwań strugi. Badania wizualizacyjne umożliwiają poprawę układu aerodynamicznego statku powietrznego.
Wyposażenie tunelu wodnego umożliwia bezpośredni pomiar obciążeń aerodynamicznych za pomocą 5-cio składnikowej wagi aerodynamicznej oraz jakościową wizualizację opływu. Do rejestracji wyników badań tunel wodny został doposażony w kamerę szybkobieżną. Otrzymywane wyniki pozwalają na weryfikację obliczeń uzyskanych przy wykorzystaniu oprogramowania i serwerów w Pracowni Komputerowej. Pracownia wyposażona jest w wieloklastrowy serwer o dużej mocy obliczeniowej wraz z pięcioma jednostkami komputerowymi z oprogramowaniem: VLAERO, VSAERO, USAERO, CAMRAD II NSAERO (Analytical Methods, Inc.); MD Nastran Aerospace Package, MD Patran Package, MD Adams Package, Dytran, Easy5, Marc, Flight Loads, Fatigue, MD Nastran Aeroelasticity, Patran CATDIrect V5 Access, Patran Laminate Modeler; MATLAB oraz FLUENT & CFX.

Laboratorium Systemów Rozdziału Roztworów i Zawiesin (naukowo-dydaktyczne)

Kierownik – dr inż. Janusz Szymków
Lokalizacja: 220/C6; 223A/C6; Hala technologiczna/C6
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 25 57

Laboratorium Systemów Sterowania i Pomiarów (naukowo-dydaktyczne)

Kierownik – dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk, profesor uczelni
Lokalizacja: 12A/A6
Telefon kierownika laboratorium: 71 320 20 28

Profil badań wykonywanych w pracowni:
Realizowana tematyka prac badawczych:
– algorytmy sterowania obiektami termoenergetycznymi,
– akumulacja energii,
– kompensacja dynamiki w pomiarach wielkości fizycznych,
– ultradźwiękowe metody analizy składu mieszanin gazowych,
– zastosowania mikrokontrolerów w układach pomiarowo-kontrolnych,
– pneumatyczny czujnik fali tętna krwi w organizmie ludzkim,
– pomiary konduktywności nowych związków chemicznych.

Laboratorium Systemów Rozdziału Substancji

Kierownik – dr inż. Janusz Szpaczyński
Profil badań wykonywanych w pracowni
Laboratorium Systemów Rozdziału Substancji jest laboratorium badawczym i prowadzi działalność dotyczącą zagadnień związanych z szeroko rozumianą inżynierią procesową. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są czyste technologie, ochrona wody, gleby i osadów dennych oraz powietrza. Są to kluczowe zagadnienia w strategii zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych.
W laboratorium prowadzi się lub są planowane badania w następujących dziedzinach inżynierii procesowej:
- badania stanu zanieczyszczenia gleby, wody i osadów dennych oraz opracowanie technologii ich oczyszczania.
- procesy rozdziału substancji – filtracja, mikro i ultra filtracja, sedymentacja, flokulacja naturalna i chemiczna, odwadnianie osadów
- procesy membranowe
- zastosowanie procesów zamrażania do koncentracji i separacji zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
- biofiltracja w złożu materiału ziarnistego - zastosowanie do oczyszczania cieczy o wysokim stężeniu zanieczyszczeń.
- zastosowanie czystego tlenu w procesach oczyszczania ścieków.
- kontrola i sterowanie procesów inżynierii procesowej.